< Emma Wrong di  Lorenzo Palloni, Laura Guglielmo (Saldapress)

no info